Fagområdet prosedyre omfatter føringen av både sivile saker og straffesaker for domstolene. Advokatene hos Consilium har omfattende erfaring på dette området.

De fleste av oss prosederer jevnlig for både tingrett og lagmannsrett, og enkelte har også møterett for Høyesterett. Fire av våre advokater har erfaring som dommerfullmektiger i tingretten.
Nærmere informasjon om de enkelte rettsinstansene, rettens sammensetning og hovedpunktene i gjennomføringen av en hovedforhandling for tingretten, kan finnes på www.domstol.no.