Selskaps- og verdipapirrett

Selskapsretten omfatter rettsforholdene mellom selskap og dets deltakere, mellom deltakerne og selskapets kreditorer, samt deltakerne imellom. De forskjellige selskapsformene reguleres av forskjellige lover, henholdsvisaksjelovenallmennaksjeloven og selskapsloven.

Advokatene i Consilium bistår jevnlig i problemstillinger som reguleres av selskapsretten. Vår bistand omfatter også tilgrensende temaer, slik som opprettelse og håndhevelse av aksjonæravtaler og søksmål om styreansvar.

Flere advokater hos Consilium har styreverv.

Advokatfirmaet Consilium har også advokater med spesialkompetanse innefor etablering og drift av stiftelser som er underlagt stiftelsesloven.
 

Verdipapirrett

Verdipapirretten er nært knyttet til selskapsretten, men omfatter også andre verdipapirer enn aksjer. De mest praktiske problemstillingene knyttet til verdipapirer er knyttet til reglene om meldeplikt, innsidehandel og markedsmanipulasjon i forbindelse med omsetning av verdipapirer. Håndteringen av det kompliserte regelverket knyttet til forbud og handleplikter i verdipapirretten forutsetter i stadig større grad spesialisert bistand fra advokat.

Verdipapirretten omfatter også et etter hvert svært omfattende regelverk for de som skal opptre som verdipapirforetak og investeringsrådgivere. Mulighetene for å trå feil i et nytt regelverk som er i hyppig endring er store. Det er utvilsomt et rettsområde hvor det vil det lønne seg å benytte advokat i forkant for å unngå brudd heller enn i etterkant for å håndtere konsekvensene.

Advokatene i Consilium har bred og lang erfaring innenfor rettsfeltet verdipapirrett. Vi har mange ulike klienter som omfatter både børsnoterte selskaper, store privateide konsern og mindre selskaper og privatpersoner.