Våre advokater bistår i alle spørsmål som oppstår i forbindelse med opprettelsen, forvaltningen og eierskapet i enkeltpersonforetak (ENK), ansvarlige selskaper (ANS), aksjeselskaper (AS), kommandittselskaper (KS), norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) og stiftelser.

Hovedtyngden av vår rådgivning gjelder aksjeselskaper. I aktive virksomheter av et visst omfang er det jevnlig behov for endringer i styresammensetning, vedtekter og aksjekapital. De formelle kravene som gjelder ved slike endringer gjør det ofte nødvendig med advokatbistand. Det samme gjelder behandlingen av avtaler som inngås mellom selskapet og dets aksjonærer eller nærstående til disse.

Vi bistår ellers med gjennomføring av fusjon, fisjon og endringer i aksjekapitalen, og i forbindelse med overføring av aksjer.

Forhandling og inngåelse av aksjonæravtaler er nært knyttet til selskapsretten for øvrig. Det samme er spørsmål om mulig erstatningsansvar for styremedlemmer. Begge deler håndteres jevnlig i vårt firma.

Flere av våre advokater har styreverv.